Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, March 12, 2011

Ⲡⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲁϩⲂ̿ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲡ̀ⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ̀ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲱⲛⲁ

1 : Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀̀ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲕⲏⲧⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥⲱⲙⲕ ⲛ̀ⲓⲱⲛⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ  Ⲓⲱⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲑ̀ⲛⲉϫⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲏⲧⲟⲥ  ⲛ̀ⲅ̅ ⲛ̀ⲉ̀ϩⲟⲟⲩ  ⲛⲉⲙ ⲅ̅ ⲛ̀ⲉ̀ϫⲱⲣϩ .
2 : Ⲟⲩⲟϩ  ⲁϥⲉⲣⲡ̀ⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲛ̀ϫⲉ Ⲓⲱⲛⲁ ϩⲁ Ⲡ̀⳪ ⲡⲉϥⲛⲟⲩϯ ⲉ̀ⲃⲟⲗ  ϧⲉⲛ ⲑ̀ⲛⲉϫⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲏⲧⲟⲥ .
3 : Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ : ⲁⲓⲱϣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲟϫϩⲉϫ ⲟⲩⲃⲉ Ⲡ̀⳪ Ⲡⲁⲛⲟⲩϯ  ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ  ⲉ̀ⲣⲟⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ  ϧⲉⲛ  ⲑ̀ⲛⲉϫⲓ ⲛ̀ⲁⲙⲉⲛϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ  ⲉ̀ⲧⲁⲥ̀ⲙⲏ .
4 : Ⲁⲕⲃⲉⲣⲃⲱⲣⲧ ⲉ̀ⲛⲓϣⲱⲕ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱϯ ⲉ̀ⲣⲟⲓ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲕ ⲣⲱⲟⲩϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ  ⲉ̀ϫⲱⲓ .
5 : Ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϩⲁⲣⲁ ϯⲛⲁⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧ ⲉⲑⲣⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲡⲉⲕⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ .
6 : Ⲁⲩϫⲱϣ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ  ⲉ̀ϫⲱⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ  ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲃⲥⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲩⲛ ⲛ̀ϧⲁⲉ̀ .
7 :Ⲁⲥⲱⲙⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲁⲁ̀ⲫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲫⲱϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϩⲁⲛⲧⲱⲟⲩ  ⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲟⲭⲗⲟⲥ ⲁ̀ⲙⲟⲛⲓ ϣⲁ ⲉ̀ⲛⲉϩ : ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉϥⲓ̀ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ  ⲡ̀ⲧⲁⲕⲟ Ⲡ̀ϭⲟⲓⲥ Ⲡⲁⲛⲟⲩϯ .
8 : Ϧⲉⲛ ⲡ̀ϫⲓⲛⲉⲑⲣⲉⲥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲓⲉⲣⲫ̀ⲙⲉⲩⲓ̀ ⲙ̀ⲫ̀ⲛⲁⲓ ⲙ̀Ⲡ̀ϭⲟⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥⲓ̀ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲁⲡ̀ⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲉ̀ⲡⲉⲕⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ .
9 :Ⲛⲏⲉⲧⲁ̀ⲣⲉϩ ⲉ̀ⲛⲓⲙⲉⲧⲉ̀ⲫ̀ⲗⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲁⲩⲭⲱ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲛⲁⲓ .
10 :Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥ̀ⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲧⲱⲃϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ  ϯⲛⲁϣⲱⲧ ⲛⲁⲕ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲱϣ ⲙ̀ⲙⲁⲱⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ Ⲡ̀ϭⲟⲓⲥ  ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲟⲩϫⲁⲓ .
11 :ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲏⲧⲟⲥ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ̀ ⲛ̀Ⲓⲱⲛⲁ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ .
Post a Comment